پروازدوطرفه تفلیس با هواپیمایی آتا دوشنبه- جمعه-یکشنبه-چهارشنبه ساعت پرواز:۱۸:۳۰ به ۲۱:۲۰ ۸ به ۱۱ دی …..۱۱۹۰ 🎄🎄 ۱۰ به ۱۳ دی …..۱۱۹۰ 🎄🎄 ۱۱ به ۱۵ دی …….۱۰۹۰ 🎄🎄 ۱۳ به ۱۷ دی …….۸۹۰ ۱۵ به ۱۸