پرواز دوطرفه تفلیس با هواپیمایی قشم ایر ۶ به ۱۰ دی ___FULLLLL ۶ به ۱۳ دی ___FULLLLL ۸ به ۱۱ دی ___FULLLLL ۸ به ۱۵ دی ___FULLLLL ۱۰ به ۱۳ دی ___۱٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱۰ به ۱۷ دی ___۱٫۱۹۰٫۰۰۰