پروازدوطرفه تفلیس با هواپیمایی آتا دوشنبه- جمعه-یکشنبه-چهارشنبه ساعت پرواز:۱۸:۳۰ به ۲۱:۲۰ ۸ به ۱۱ دی …..۱۱۹۰ ?? ۱۰ به ۱۳ دی …..۱۱۹۰ ?? ۱۱ به ۱۵ دی …….۱۰۹۰ ?? ۱۳ به ۱۷ دی …….۸۹۰ ۱۵ به ۱۸