پایتخت و بزرگترین شهر رومانی و همچنین مرکز فرهنگی، صنعتی و مالی آن است. بُخارست در جنوب شرقی رومانی و نزدیکی مرز بلغارستان واقع شده است. بخارست با 2 میلیون ساکن در شهر و بیش از 2،4