پروازدوطرفه تفلیس با هواپیمایی آتا دوشنبه- جمعه-یکشنبه-چهارشنبه ساعت پرواز:18:30 به 21:20 8 به 11 دی …..1190 ?? 10 به 13 دی …..1190 ?? 11 به 15 دی …….1090 ?? 13 به 17 دی …….890 15 به 18